وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:احمد قنبری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:29 سال
تلفن:35223310-087
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:عربعلی ولی پور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:28 سال
تلفن:087-35222150
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:اپراتور
نام ونام خانوادگي:سیدرضا حسینی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول
نام ونام خانوادگي:علی انصاری فر
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:35247180-087
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناسی امور هویتی
نام ونام خانوادگي:شکوفه زارعی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:35240013-087
نوع استخدام:رسمی - آزمایشی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:رضا صالحی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:رسمی - آزمایشی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:سیدعلی گنجی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:11 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:رسمی - آزمایشی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:مهدی حضرتی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35247180-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:مسئول امور ثبت احوال
نام ونام خانوادگي:مسعود دادفر
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:محمد دهقان
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35247190-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:مصطفی فرهنگ
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35247180-087
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند جانباز

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:صابر مرادی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:احمد مریدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35247190-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:ناصر مفاخری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:-----

عنوان پست سازمانی:خدمات
نام ونام خانوادگي:نظام قانعی
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:0 سال
تلفن:35222150-087
نوع استخدام:شرکتی
سابقه ایثارگری:----