وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری بهزاد حضرتي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 2/28
تلفن :

چارت نموداری احمد قنبري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 1/22
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری فريبا قنبري
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 3/20
تلفن :

چارت نموداریبلا تصدی

چارت نموداری سيدعلي گنجي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس آمار و انفورماتيك
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 6/1
تلفن :

چارت نموداری شكوفه زارعي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : شكوفه زارعي
مدرك تحصيلي : كارشناس امور حقوقي و سجلي
سابقه خدمت : 9/2
تلفن :

چارت نموداریعطا الله نجف

چارت نموداریبلا تصدی

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری سيدرضا حسيني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 9/18
تلفن :

چارت نموداری محمد ولي زاده
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 1/1
تلفن :